Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN DE GRAAF TRADING

Definities

 • Dgt-Products gevestigd te Meerkerk onder KVK 54968402
 • Klant: Degene met wie Dgt-Products een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Dgt-Products en de klant samen
 • Consument: Een klant die tevens een individu is en doe als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dgt-Products.
 • Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van de aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden nadrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Dgt-Products zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Dgt-Products zich het recht voor de het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Dgt-Products slechts, nadat de klant deze schriftelijke (of elektronisch) heeft bevestigd.